Personuppgiftspolicy Gunnars Båtturer AB org.nr 556579-2602

Nedan policy gäller även verksamheten Dyrön Södra.

Definitioner
En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
De personuppgifter vi använder består av kontaktuppgifter och kan även innehålla hälsouppgifter om matallergier och liknande som lämnas vid bokning av chartertur och/eller konferens.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig mot. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

  • Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.
  • Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Lagring av personuppgifter
Vi använder personuppgifter för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som vi erbjuder för att:

  • Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
  • Följa gällande lag och praxis.
  • Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in
  • Marknadsföring

Som huvudregel innebär det att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

Delning av personuppgifter
För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till samarbetspartners och underleverantörer som levererar tjänster till Gunnars Båtturer  eller till våra uppdragsgivare för att Gunnars Båtturer ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Fakturering och bokföring
I samband med fakturering och bokföring behandlas även vissa personuppgifter så som referenspersoner och e-postadresser. Bokföringsunderlag ska enligt lag sparas i minst sju år. Efter avslutat avtalsförhållande gallras redovisningssystemet från personuppgifter som inte omfattas av bokföringslagen. Övriga uppgifter sparas i sju år. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

Övriga ärenden
Personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger som till exempel offertförfrågan, leveransförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln, vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke och Lag.

Omfattning
Personuppgiftspolicyn gäller för verksamheten inom Gunnars Båtturer AB som inkluderar konferensverksamheten Dyrön Södra.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Gunnars Båtturer AB, Fiskeviksvägen 4, 471 43 Dyrön. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att skriva till oss på info@gunnarsbatturer.com

Kontakta oss

Dyrön Södra
Fiskeviksvägen 4
471 43 DYRÖN
Tel + 46 706 77 58 55
info@dyronsodra.se